Po raz siódmy przyznano "Wawrzyny Polskiej Turystyki"

21. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych LATO (22-24. kwietnia 2016 była bardzo dobrą okazją do wręczenia kolejnych Wawrzynów Polskiej Turystyki.

> więcej

Rozstrzygnięto VI edycję konkursu WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI

W trakcie jubileuszowej, dwudziestej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych LATO (17-19. kwietnia 2015) uroczyście wręczono kolejne Wawrzyny Polskiej Turystyki. Konkurs wspiera szeroko rozumianą innowacyjność w gospodarce, to kierunek szczególnie propagowany przez Unię Europejską. Innowacyjność odważnie wkracza także do polskiej turystyki, która w ostatnich latach poczyniła bardzo duży postęp: nowe produkty, nowe technologie, nowe segmenty rynku.


Wawrzyny Polskiej Turystyki rozdane po raz piąty

Innowacyjność w gospodarce, to kierunek szczególnie wspierany przez Unię Europejską. Dotyczy to także polskiej turystyki, która w ostatnich latach poczyniła bardzo duży postęp. Konkursy wyłaniają najlepszych, będąc jednocześnie zachętą do twórczych kontynuacji.

> więcej


Po raz czwarty przyznano "Wawrzyny Polskiej Turystyki"

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa ogłosiły wyniki kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Katarzyny Sobierajskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki postanowiła wyróżnić najciekawsze innowacyjne inicjatywy w dziedzinie turystyki.

> więcej


Rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”

Wawrzyny Polskiej Turystyki wręczyła 1 października 2011 Katarzyna Sobierajska – przewodnicząca Kapituły, wiceminister Sportu i Turystyki w dniu inauguracji roku akademickiego w ALMAMER Szkole Wyższej. Uroczystość zbiegła się z otwarciem nowej siedziby uczelni.

> więcej


Rozstrzygnięto drugą edycję Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”
Nominowano nowych członków Polskiej Akademii Innowacji Turystyki

Od dwóch lat Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki wraz z ALMAMER Wyższą Szkołą Ekonomiczną organizuje ogólnopolski Konkurs „Wawrzyn Polskiej Turystyki”. Misją tego Konkursu jest wyróżnianie i popularyzowanie cennych innowacyjnych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, które przyczyniają się do umacniania korzystnego wizerunku Polski. Zdobywcami „Wawrzynu” stają się podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Kapituła Konkursu, złożona z wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki, pracująca pod przewodnictwem Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, honoruje tych, którzy przyczyniają się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki. Członkami tej Kapituły są: bp Edward Janiak – Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski, Ryszard Konwerski – Prezes Polskiego Klubu Biznesu, Jan Korsak – Prezes Polskiej Izby Turystyki, Kazimierz Kowalski – Prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels”, prof. dr Janusz Merski – Rektor ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Andrzej Nierychło – publicysta TV Biznes, ambasador dr Witold Rybczyński – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Jerzy Wężyk – Zastępca Sekretarza Generalnego ds. zagranicznych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Cele Konkursu są tożsame z misją Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki skupiającego kadrę naukową, ściśle powiązaną z praktycznymi działaniami w sferze turystyki i ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, od ponad 16 lat kształcącej kadry w zakresie turystyki oraz Życie dowodzi, że polska turystyka potrzebuje ciągle nowych wyzwań i potrafi tym często niełatwym wyzwaniom sprostać. Poprzeczka dla laureatów „Wawrzynu Polskiej Turystyki” podnosi się więc stale.

Laureaci drugiej edycji WAWRZYNU POLSKIEJ TURYSTYKI > więcej


Rozmowa z Katarzyną Sobierajską,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

  1. Czy polskiej turystyce potrzebne są konkursy?
    Na tak sformułowane pytanie może być tylko odpowiedź twierdząca. Konkursy w zakresie turystyki dotyczą bardzo różnorodnych sfer i dziedzin aktywności turystycznej, beneficjentami są też zróżnicowane grupy uczestników. Konkursy mogą być i są adresowane do różnych grup wiekowych turystów, organizatorów imprez turystycznych, przedsiębiorstw, administracji itp. Terytorialny zasięg uczestnictwa to kolejne kryterium stanowiące o randze przedsięwzięcia i możliwości promocji i upowszechniania walorów turystycznych regionów, kraju. Dla promocji polskiej turystyki duże znaczenie ma nasz udział w konkursach międzynarodowych. Ważnym osiągnięciem jest zakwalifikowanie się polskiej kandydatury Wielkich Jezior Mazurskich do ścisłego finału konkursu na Nowych 7 Cudów Natury (New 7 Wonders of Nature). Kandydatura Wielkich Jezior Mazurskich znalazła się w gronie 28 destynacji wybranych ze 440 kandydatur zgłoszonych z całego świata. Jest to swoista wizytówka całej Polski, którą należy wykorzystać do kreowania wizerunku kraju. Inny konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN, organizowany od 2006 roku przez Komisję Europejską, ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych, charakteryzujących się szczególnymi walorami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Cieszy ubiegłoroczny sukces „Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty”, zgłoszony przez Grupę Partnerską "Ujście Warty". Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest turystyce wodnej. Nie można przecenić roli konkursów, ich liczba jest duża, nie ma możliwości wymienienia wszystkich, ale z racji pełnionej funkcji pragnę wspomnieć o organizowanej w tym roku VIII edycji konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską, czy II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, która jest wspierana przez MSiT na etapie centralnym. Celem tych konkursów jest nie tylko rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, kształtowanie wzorców wychowawczych do turystyki, ale tez tworzenie naturalnej potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli i wykładowców przedmiotów zawodowych. To wszystko w celu podnoszenia jakości usług turystycznych poprzez doskonalenie kształcenia kadr dla turystyki. Bez względu na motywy związane z uczestnictwem w konkursach oraz rodzaje regulaminowych nagród, a mogą to być honorowe dyplomy, statuetki, puchary, jak też nagrody rzeczowe i pieniężne, najważniejszy jest udział w konkursie i przystąpienie do rywalizacji. Liczy się pasja i zaangażowanie ludzi turystyki, umiejętności w pozyskiwaniu partnerów, możliwości zaprezentowania efektów działalności, popularyzacja i promocja. To wszystko przyczynia się do rozwoju indywidualnego, przedsiębiorstw, regionów i kraju. Jednym z ważnych elementów promocji turystycznej kraju konkurs na najlepsze produkty turystyczne, realizowany przez Polską Organizację Turystyczną. Ewidentne sukcesy tego współzawodnictwa to nie tylko przygotowywanie nowych produktów, a w efekcie ofert turystycznych, ale też uzyskanie bardzo cennych, niepodważalnych wartości, do których zaliczam rozwój partnerstwa i zasobów społecznych. Warto również wspomnieć o innych konkursach prowadzonych przez POT takich jak: „Najlepsze Centrum IT”, „Konkurs im. Orłowicza”, „Pamiątka z Polski”, „Najlepsza oferta ekspozycyjna polskiego regionu w ramach Targów Turystyki i Wypoczynku, "LATO" w Warszawie”. Są one organizowane w celu podnoszenia jakości i konkurencyjności branży turystycznej oraz propagowania dobrych wzorców. Co roku zwycięzcy poszczególnych konkursów stają się wzorem do naśladowania.
  2. W konkursie „Wawrzyn Polskiej Turystyki” promujemy przede wszystkim innowacyjność. Czym ona jest dla turystyki?
    Wszyscy mamy świadomość dużej rangi innowacyjności w rozwoju gospodarki, w tym gospodarki turystycznej. Innowacyjność wpływa na tworzenie nowych produktów turystycznych, przyczynia się do rozwoju nowych ofert i doskonalenia jakości usług turystycznych. Innowacyjne zastosowanie nowych technologii w działalności turystycznej jest niezbędne w przypadku informacji turystycznej, systemów rezerwacji, rozwoju infrastruktury turystycznej, paraturystycznej: rekreacyjnej, sportowej, komunikacyjnej itp. Innowacyjność w turystyce, obok takich czynników jak wysoka jakość, wykwalifikowane kadry, m.in. wpływa na uzyskanie wysokiej pozycji konkurencyjnej kraju, regionu, przedsiębiorstw na rynkach turystycznych.
  3. Czego należałoby życzyć laureatom konkursu, którzy tworzą Polską Akademię Innowacji Turystyki?
    Poza satysfakcją z bycia laureatem w prestiżowym konkursie i sukcesów w kreowaniu nagrodzonych innowacyjnych przedsięwzięć. Pragnę szczerze, aby wyróżnienia i zdobyty Wawrzyn przyczyniły się do wzmocnienia pozycji uczestników na rynku. Życzę też, aby Godło Konkursu stało się wyróżnikiem jakości i stanowiło w najbliższej przyszłości ważną markę w promocji i działaniach marketingowych.

Rozdano pierwsze Wawrzyny Polskiej Turystyki
Powołano Polską Akademię Innowacji Turystyki

3. października 2009 miały miejsce dwa ważne wydarzenia: rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu Wawrzyn Polskiej Turystyki oraz powołanie Polskiej Akademii Innowacji Turystyki. Inicjatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki przy udziale ALMAMER. W uroczystym wręczeniu statuetek „Wawrzynu”, w siedzibie Teatru Polskiego w Warszawie, uczestniczyli członkowie Kapituły Konkursu (Programu) z Katarzyną Sobierajską – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki na czele.

Jak mówi rektor ALMAMER prof. dr Janusz Merski – misją programu „Wawrzyn Polskiej Turystyki” jest wyróżnienie i spopularyzowanie tych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, które przyczyniają się do umacniania korzystnego wizerunku Polski. Zdobywcami „Wawrzynu” mogą więc stać się te podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Warto podkreślić, że uczelnia wyspecjalizowana od lat w kształceniu kadr dla turystyki, a także ekonomii, politologii i ostatnio fizjoterapii, przyłączyła się do inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, ponieważ cele Wawrzynu są tożsame z misją uczelni, która nie ogranicza się do kształcenia m.in. przyszłych specjalistów branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, ale także – systematycznie zabiega o promowanie najlepszych.

Idea „Wawrzynu” odbiega od koncepcji innych konkursów. Tym razem poprzeczkę podnoszą przede wszystkim autorytety nauki, które – pospołu z najlepszymi praktykami turystyki – decydują o przyznaniu cennych laurów.

Laureaci Wawrzynu tworzą Polską Akademię Innowacji Turystyki, której prezydentem został prof. dr Janusz Merski – rektor ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

W trakcie wręczania wyróżnień wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska – powiedziała m.in.: „Wawrzyn Polskiej Turystyki to wypełnienie misji uczelni, znanej z wysokiej jakości kształcenia i wielu inicjatyw. Silne podstawy rozwoju turystyki warunkują dobre relacje nauki i praktyki. Gospodarka turystyczna stanowi ponad 9% udziału w globalnym produkcie brutto na świecie i ma ponad 7,5% udziału w zatrudnieniu. Te wskaźniki wyznaczają jej realną pozycję społeczną, gospodarczą i socjalną. Polscy gospodarze regionów i branża turystyczna wykazują się coraz ciekawszymi pomysłami w kreowaniu oferty turystycznej niezależnie od sytuacji kryzysowych i kaprysów pogodowych. Dlatego zachęcam do ubiegania się o zaszczytny „Wawrzyn”.


W dniu 15 maja 2008 r. w siedzibie ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca I edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”.

W konferencji wzięli udział reprezentanci czasopism, których czytelnikami są głównie przedsiębiorcy i pracownicy branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Na spotkaniu gościliśmy m.in. redaktorów naczelnych: red. Marię Burską z „Przeglądu Gastronomicznego”, red. Janusza Sapę z „Poznaj Swój Kraj”, red. Jana Wysokińskiego z „Rynku Podróży”oraz red. Jana Pawła Piotrowskiego z "TTG Polska". Ponadto w konferencji uczestniczyły red. Maria Janowicz reprezentująca „Gościniec” i „Barbakan”, red. Dominika Matuszak z „Przeglądu Gastronomicznego” oraz p. Barbara Tekieli – Dyrektor Stołeczengo Biura Informacji i Promocji Turystycznej.


Ogólnopolski Konkurs
WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI
Informacja prasowa

Dynamiczny rozwój polskiej turystyki łączący się z wyzwalaniem nowych cennych inicjatyw w różnych regionach kraju, przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach, jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Inicjatywy te jednak muszą spotkać się z zainteresowaniem, co jest trudne na konkurencyjnym rynku. Dlatego też branży turystycznej potrzebna jest rzetelna, bezstronna ocena i akredytacja ze strony autorytetów i instytucji zewnętrznych. Współcześnie posiadanie certyfikatów jest postrzegane jako istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku.

15 maja 2008 roku zainaugurowany został Ogólnopolski Konkurs WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI. Jego inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, uczelnia wyspecjalizowana od lat w kształceniu kadr dla turystyki, a także ekonomii i politologii.

Celem Konkursu jest wyróżnianie i popularyzowanie wartościowych dokonań o charakterze gospodarczym i społecznym w dziedzinie turystyki, które mają wpływ na poprawę konkurencyjności oferty, jej jakości, a jednocześnie przyczyniają się do umacniania korzystnego wizerunku Polski jako ważnego kierunku wyjazdów turystycznych. Zdobywcami Certyfikatu „Wawrzynu” mogą więc stać się te podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Organizatorzy programu chcą honorować w pierwszej kolejności tych, którzy przyczyniają się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki, zarówno w odniesieniu do konsumentów, jak też gospodarki rynkowej.

Rozpoczyna się pierwsza edycja Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”, w której będą uczestniczyły przedsiębiorstwa gospodarki turystycznej osiągające dobre wyniki ekonomiczno-finansowe, oferujące atrakcyjne usługi na najwyższym poziomie i dobrze radzące sobie na konkurencyjnym rynku. W pierwszym etapie organizatorzy Konkursu oczekują zgłoszeń ze strony przedsiębiorstw gospodarki turystycznej i wypełnienia ankiety samooceny – w terminie do 30 września br. (ankieta ta dostępna jest na stronie www.wawrzynpolskiejturystyki.pl).

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do drugiego etapu, spełniające warunki Konkursu „Wawrzyn” zostaną poddane weryfikacji ze względu na efekty, jakie zgłoszone przez nie przedsięwzięcia przyniosły klientom i (lub) społeczności lokalnej.

Wśród korzyści z uczestnictwa w Konkursie należy wymienić: wzmocnienie pozycji firmy na rynku; zweryfikowanie i wspieranie procesów związanych z obsługą klienta; kształtowanie prestiżu firmy; ułatwianie pozyskiwania najlepszych pracowników; umacnianie pozycji firmy wobec konkurencji; uwiarygodnianie firmy jako partnera w biznesie, korzystanie z promocji prowadzonej przez organizatorów.

Najlepsi uzyskają Statuetki „Wawrzyn Polskiej Turystyki” i Honorowe Certyfikaty Jakości; a także możliwość posługiwania się Godłem Programu w celach marketingowych przez jeden rok.

Wyróżnienia będą wręczane na uroczystej Gali Turystyki.


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl