Zasady Konkursu

> pobierz .pdf

Zasady Organizacji Ogólnopolskiego Konkursu
„WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI”

I. MISJA I CELE
II. ORGANIZATOR
III. FORMA WYRÓŻNIEŃ
IV. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KONKURSIE
V. KAPITUŁA
VI. REALIZACJA KONKURSU
VII. KOSZTY UCZESTNICTWA
VIII. INNE

I. MISJA I CELE

Misją Ogólnopolskiego Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki” jest wyróżnienie i spopularyzowanie innowacji oraz wyjątkowych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, przyczyniających się do kształtowania i umacniania korzystnego wizerunku Polski w Europie i na świecie oraz w szczególny sposób wpływających na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomiczno-finansowych. Konkurs powinien istotnie przyczyniać się też do powiększania skali występowania, zakresu, jak i intensywności pozytywnych funkcji turystyki dla szeroko rozumianego otoczenia społecznego, samych turystów, jak i gospodarki rynkowej i jej beneficjentów.

Zasadniczym celem ustanowienia i wdrożenia Konkurs jest uhonorowanie spełniających ustalone kryteria kandydatów nominowanych w ramach trzech generalnych kategorii:

 1. przedsiębiorstw – osiągających cele ekonomiczno-finansowe i stosujących w praktyce innowacyjność oraz zasady etyki w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym oraz w przypadkach, w których jakość oferowanych usług nie odbiega od standardu i poziomu europejskiego;
 2. instytucji, organizacji i samorządów – opracowujących i realizujących wyróżniające się przedsięwzięcia , które przyczyniają się do wzrostu i rozwoju bazy materialnej turystyki, ochrony walorów naturalnych i kulturowych, poprawy dostępności komunikacyjnej kraju, jego regionów i miejscowości;
 3. osób fizycznych – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie turystyki.

W kategorii przedsiębiorstw jako kryteria brane będą pod uwagę między innymi: tworzenie nowych produktów turystycznych, podnoszenie jakości świadczonych usług turystycznych oraz kształtowanie i kultywowanie postaw gościnności.

W kategorii instytucji i organizacji (także samorządowych) jako kryteria brane będą pod uwagę między innymi: działania na rzecz wzbogacania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów oraz dobre wzorce współpracy transgranicznej.

W kategorii osób fizycznych jako kryteria będą brane pod uwagę szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju turystyki oraz wybitny wkład w rozwój wiedzy o turystyce.

Powyższe trzy kategorie kandydatów nie są propozycją zamkniętą. Mogą i powinny je wzbogacać – w miarę rozwoju Konkursu – liczne „pod-kategorie” – uzasadnione bogactwem i różnorodnością funkcji turystyki.

Konkurs „Wawrzyn Polskiej Turystyki” jest skierowany do wszystkich oferujących usługi turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, komunikacyjne i usługi towarzyszące oraz działających w obszarze szeroko rozumianej sfery turystyki.

II. ORGANIZATOR

Inicjatorem realizacji Konkursu są Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa.

Bezpośrednim organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny, utworzony głównie z przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji ALMAMER Szkoły Wyższej.

III. FORMA WYRÓŻNIEŃ

Wyróżnione osoby prawne i fizyczne zostaną uhonorowane:

 1. Honorowym Dyplomem
 2. Statuetką „Wawrzyn Polskiej Turystyki”
 3. Prawem do wykorzystywania Godła [Logo] Konkursu
 4. Członkostwem w Polskiej Akademii Innowacji Turystyki

Firma lub instytucja uhonorowana Godłem Konkursu ma prawo posługiwania się w celach marketingowych.

Dla nadania i wzmocnienia rangi przyznawanych wyróżnień i certyfikacji ustanowiona została Internetowa Honorowa Księga Polskiej Turystyki. Internetowa Honorowa Księga Polskiej Turystyki będzie stanowić trwałe świadectwo ich znaczących społecznie i gospodarczo osiągnięć.

Wyróżnionym Laureatom przedłożona zostanie propozycja przystąpienia do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki.

Niezależnie od ww. propozycji wyróżniona działalność i dokonania osób prawnych i fizycznych będą prezentowane i popularyzowane za pośrednictwem mediów.

IV. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. uzyskanie Honorowego Dyplomu;
 2. otrzymanie Statuetki „Wawrzyn Polskiej Turystyki”;
 3. umożliwienie posługiwania się Godłem Konkursu w celach marketingowych;
 4. uzyskanie rekomendacji od reprezentatywnego i cieszącego się powszechnym społecznym prestiżem grona autorytetów – członków Kapituły Konkursu;
 5. wzmocnienie pozycji firmy na rynku;
 6. zweryfikowanie i wspieranie procesów związanych z obsługą klienta;
 7. kształtowanie prestiżu firmy i instytucji poprzez potwierdzenie wysokiej jakości obsługi klientów i skuteczności realizowania założeń strategii zarządzania sprzedażą;
 8. ułatwianie pozyskiwania najlepszych pracowników;
 9. umacnianie pozycji firmy wobec konkurencji;
 10. uwiarygodnianie firmy jako partnera w biznesie, doceniającego ważność swoich klientów;
 11. korzystanie z promocji prowadzonej przez organizatorów.

Ponadto każdy uczestnik biorący udział w Konkursie otrzyma CD-ROM z Gali Turystyki.

V. KAPITUŁA

Całość przebiegu Konkursu monitoruje Kapituła. Kapitułę Konkursu powołują Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki i Rektor ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Do uczestnictwa w pracach Kapituły zostali zaproszeni przedstawiciele nauki, menedżerowie turystyki, działacze turystyki, przedstawiciele kierownictw organizacji i instytucji związanych z turystyką.

Kapituła Konkursu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za treść merytoryczną przebiegu, akceptowania minimum programowego i kryteriów pozwalających na otrzymanie Dyplomu, Statuetki i prawa używania Godła.

Kapituła czuwa nad poprawnością przebiegu prac Komitetu Organizacyjnego, w tym przestrzeganiem zasad audytów oceniających na poszczególnych etapach uczestnictwa w Konkursie.

Za podstawowe zasady i normy procedowania Kapituły Konkursu uznaje się:

 1. wyeliminowanie ewentualnego konfliktu interesów – członkowie Kapituły nie będą głosować na firmy, instytucje i organizacje, z którymi mieli uprzednio jakikolwiek zawodowy kontakt;
 2. w przypadku zaistnienia konfliktu interesów członek Kapituły nie uczestniczy w głosowaniu i tym samym w podjęciu decyzji o przyznaniu wyróżnienia;
 3. Kapituła zastrzega sobie prawo nie przyznania żadnej nagrody, gdy uzna, że przedkładane propozycje przedsiębiorstw, organizacji, instytucji i osób nie spełniają wymaganych kryteriów;
 4. w celu podkreślenia rangi przyznawanych wyróżnień decyzje Kapituły będą zapadać w głosowaniu tajnym, jednomyślnie; oznacza to, że pozytywna decyzja Kapituły wyklucza głosowanie na „nie”, natomiast dopuszcza „wstrzymanie się od głosu” przy przewadze głosowania na „tak”;
 5. decyzje Kapituły są ostateczne (nie podlegają wzruszeniu w jakimkolwiek trybie i formie);
 6. w przypadku zgłaszanych uwag i wątpliwości Kapituła podejmuje ostateczną decyzję, co do interpretowania zasad i kryteriów oceny.

VI.REALIZACJA KONKURSU

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeprowadzany w cyklu rocznym. Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje przystępujące do Konkursu oceniane będą w trzech etapach. Kandydatury osób fizycznych proponuje Kapituła.

Etap I
Zgłoszenie do Konkursu

Etap I polega na zgłoszeniu udziału i wypełnieniu ankiety samooceny. Celem ankiety samooceny jest prezentacja innowacji w obszarze turystyki wprowadzonych przez dane przedsiębiorstwo, organizację, instytucję oraz podstawowych informacji o nich samych.. Ankieta i oświadczenie dostępne są na stronie www.wawrzynpolskiejturystyki.pl w formie pliku do pobrania.

Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia ankiety samooceny oraz do podpisania dołączonego do niej oświadczenia, w którym potwierdzi prawdziwość danych w ankiecie oraz gotowość uiszczenia opłaty za udział w Konkursie w przypadku przejścia do II etapu. Powyższe oświadczenie dla zachowania swojej ważności powinno być sygnowane przez uprawnionych reprezentantów i odesłane listem poleconym na adres Komitetu Organizacyjnego w terminie określonym przez Komitet. Odesłanie ww. oświadczenia będzie traktowane jako formalne potwierdzenie udziału w Konkursie i będzie stanowić o otrzymaniu statusu Uczestnika Konkursu.

Nadesłane przez Uczestników Konkursu ankiety samooceny poddane zostaną weryfikującej ocenie merytorycznej przez Komitet Organizacyjny. W wyniku tych ww. działań na wniosek Komitetu Organizacyjnego Kapituła zaakceptuje listę firm, instytucji i organizacji, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu.

Dane zawarte w ankietach samooceny zostaną wykorzystane do opracowania raportu ogólnego.

Etap II
Ocena i weryfikacja zgłoszonych inicjatyw

Jednostki zakwalifikowane do II etapu, które spełnią minimum programowe, zostaną powiadomione o tym fakcie e-mailem przez Komitet Organizacyjny. Od uczestników II etapu wymagane będzie:

 1. W miarę potrzeby przekazanie na piśmie dodatkowego zestawu informacji i baz danych niezbędnych do dalszej realizacji Konkursu (dokonania weryfikujących ocen);
 2. Podpisanie umów regulujących działania w zakresie przeprowadzania bezpośredniej oceny oraz gwarancji poufności danych (zobowiązanie wykorzystania ich jedynie do zadeklarowanych celów i zadań); w zawieranych Umowach określone zostaną kwoty odpłatności za udział w Konkursie.

Podstawą dokonywanej weryfikacji zgłoszonych do oceny innowacji w obszarze turystyki będą kryteria ilościowe i jakościowe opracowane przez Komitet Organizacyjny i zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu.

Etap III
Wytypowanie Laureatów bieżącej edycji Konkursu

Jednostkom, które spełnią warunki programowe (kryteria ustalone dla II etapu) i zawrą stosowne umowy, Kapituła Konkursu na podstawie udokumentowanych i sprawdzonych wniosków sporządzonych przez Komitet Organizacyjny przyzna Honorowe Dyplomy, Statuetki „Wawrzynu Polskiej Turystyki” oraz udostępni im Godło Konkursu do wykorzystania marketingowego przez okres jednego roku.

VII. KOSZTY UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w pierwszym etapie Konkursu jest bezpłatne. Podmioty, które zakwalifikują się do drugiego etapu Konkursu, ponoszą częściowe koszty przeprowadzenia badań i promocji.

Wzmiankowane opłaty będą zróżnicowane. Ustala się następujące opłaty netto [bez VAT]:

Przedsiębiorstwa:
– 3 000 PLN (duże przedsiębiorstwa)
– 2 000 PLN (średnie przedsiębiorstwa)
– 1 000 PLN (małe przedsiębiorstwa)

Organizacje społeczne (stowarzyszenia):
– 1 000 PLN (zarząd główny)
– 500 PLN (oddział)

Samorząd terytorialny:
– 2 000 PLN.

VIII. INNE

 1. Na podstawie badań, wywiadów i wyników ankiety samooceny tworzony będzie na zakończenie Konkursu zbiorczy Raport Główny.

 2. Dokumentacja nadsyłana do Organizatorów Konkursu nie będzie zwracana. Nagrody i wyróżnienia wręczane będą na organizowanej corocznie uroczystej Gali Turystyki.


Biuro Komitetu Organizacyjnego Wawrzyn Polskiej Turystyki
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pok. F213 (2 piętro), tel. +48 22 590 07 00, www.wawrzynpolskiejturystyki.pl, swrt@swrt.pl